|HSB | Styrelsen| Bostadsrätt |Infoblad | Länkar | Ordningsregler & stadgar| Bildarkiv |Byta lägenhet | Nyheter |
 

HSB Växtriket - Information om pågående arbeten med värmesystemet i våra lägenheter - uppdaterad 28/10 2011

 

Under åren som gått sedan värmesystemet installerades, när husen byggdes, har det uppstått obalans i vårt värmesystem. Vissa lägenheter har haft så hög inomhustemperatur som upp till 28°. Många boende har klagat över hög inomhustemperatur och svårigheter att få rätt temperatur i lägenheten. Enligt Socialstyrelsen kan detta kan få direkta hälsoeffekter. Luften blir torr och påverkar andnings-vägarna och allmänsymtom som illamående eller huvudvärk ökar. Enligt Socialstyrelsen ligger en ”god termisk komfort" inom temperaturintervallet 20-24°. Och som fastighetsägare är föreningen skyldig att åtgärda problemet.

Under 2011 har föreningen gjort en rad åtgärder för att uppgradera värmesystemet, och intrimmning pågår nu. En slutlig intrimmning kan inte göras förrän det blir minusgrader utomhus, vilket vi tror att det blir ganska snart. Slutmålet för hela arbetet är att vi ska få en balanserad rumstemperatur på 22°, vilket anses vara den bästa temperaturen enligt nuvarande forskning.

Om vårt nya värmesystem

Vi är nu i slutfasen av omfattande arbeten på att förbättra vår värmeförsörjning. Värmen varit ojämnt fördelad mellan lägenheterna, och många har haft problem med för hög temperatur, 25° och högre, och så hög rumsvärme är inte bra ur hälsosynpunkt.

Upvärmningen kostar också mycket pengar. Vår gemensamma kostnad för fjärrvärme, ca 1,8 miljoner/år, är drygt 20% av den totala driftkostnaden för hela föreningen, och den kostnaden ökar. På lång sikt kan det bli nödvändigt att göra avgiftshöjningar om uppvärmningskostnaden fortsätter att öka kraftigt. Redan för nästa år aviserar Vattenfall ytterligare en kraftig höjning av fjärrvärmetaxan. Därför tittar styrelsen nu också på åtgärder för 2012 och framåt, bland annat kan det bli aktuellt att tilläggsisolera våra vindar, något som för övrigt också kan ge ett svalare inomhusklimat under heta sommardagar.

Nuläget: vi har ännu inte minskat på värmen som går ut från undercentralerna, och att termostaterna saknas just nu motsvarar att de är helt öppna, dvs ger maximal värme. Det borde därför fungera ungefär som tidigare år även om systemet inte är slutgiltigt intrimmat. Om elementen ändå känns svala behöver det inte innebära att temperaturen i rummet är för låg.

Socialstyrelsen skriver i sina allmänna råd 2005:15 att inomhustemperaturer under 18° eller över 24°är en olägenhet för människors hälsa, vilket medför en skyldighet för fastighetsägaren (föreningen) att agera. Vi måste alltså göra något åt den ojämna temperaturen. Rekommenderad temperatur är enligt Socialstyrelsen 20-23°, och styrelsens beslut är att som riktlinje för inomhustemperaturen ha 22°. Som jämförelse har Sveriges Allmänna Bostadsföretag (Sabo) som riktlinje 18° på natten och 20° på dagen. Uppsalahem har som riktlinje 20° dygnet runt. Några av oss som vant oss vid tidigare höga temperaturer kan ändå komma att tycka att 22° känns svalt.

Ventiler och termostater i våra radiatorer (värmeelement) är ju 25 år och har i många fall fungerat dåligt. De har därför bytts ut. Samtidigt har vi bytt pumpar och infört ett nytt styrsystem som ger oss mycket större möjligheter att styra värmen för att öka komforten och samtidigt minska den totala energiförbrukningen. Det som återstår av Lenneståls arbeten är en injustering som syftar till just att alla lägenheter skall få samma avsedda temperatur. Detta måste göras under en period när det är minusgrader och utan att termostaterna är monterade, eftersom de kan störa mätningarna. Därefter monteras termostaterna.

Termostaterna är tänkta att normalt vara helt öppna. Deras uppgift är att stänga av radiatorerna om värmen stiger över 22° t ex på grund av solstrålning. Det kommer alltså inte att gå att öka värmen över 22° genom att öppna termostaten mer, och man får inte ta bort eller ändra termostaten. Vill man sänka temperaturen går det bra.

Vad kan man göra själv?

Om du anser att det blir för kallt i lägenheten ska du givetvis påtala det. För att styrelsen skall kunna hantera sådana klagomål krävs att temperaturen först kontrolleras med en rättvisande termometer, inte minst därför att lägenheterna tillförs värme från flera andra håll än värmeelementen. Det kan alltså bli tillräckligt varmt även om elementen känns svala. Vi håller på att ta i bruk ett system som ger oss möjligheter att via Internet mäta temperaturen i olika lägenheter.

Innemiljö och möblering kan ha betydelse för uppvärmingens effekt. Om luftcirkulationen runt termostaten är hindrad av exempelvis långa gardiner eller möbler som en soffa eller bokhylla, kommer termostaten att påverkas mer av själva värmeelementet, vilket kan resultera i lägre rumstemperatur. Det är viktigt att luften kan cirkulera runt termostaten för att man ska få rätt värden och därmed rätt uppvärming.